Tukuma novada attīstība un jaunieši

Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2033.gadam, stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanā pašvaldība īstenos 22 rīcības virzienus, tajā skaitā RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts.

http://www.tukums.lv/images/stories/Tukuma_novada_Strategija_2014_12_18.pdf

TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2021.GADAM. RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts (55.lapaspuse)

http://www.tukums.lv/images/stories/Tuk_nov_AProgramma_22-12-2015.pdf

Jaunatnes politika

Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši.

Jaunatnes politika balstās uz septiņiem principiem:

1) līdzdalības princips;
 
2) informācijas pieejamības princips;
 
3) vienlīdzīgu iespēju princips;
 
4) jauniešu interešu ievērošanas princips;
 
5) labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips;
 
6) jauniešu integrācijas princips;
 
7) mobilitātes un starptautiskās sadarbības princips.

 

Papildus informācija