Tukuma novada
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

“TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana”

SKY2018 1Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi atklātu projekta konkursu ,,Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.” Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs piedalījās šajā konkursā un iesniedza projektu “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana.” Projekts tika apstiprināts. Tā īstenošanas laiks - 3.08.2020. - 20.10.2021 Projekta finansējums - 4300 eur.

Projekta vispārējais mērķis - stiprināt un turpināt jau esošu Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu parlamentu sadarbību un izveidot ilgtspējīgu skolu parlamentu sadarbības modeli.

Galvenās aktivitātes: rīkot kopīgas tikšanās, saliedēšanās pasākumus, pieredzes apmaiņas, identificēt problēmjautājumus, organizēt vienotus apmācību ciklus, organizēt kopīgus interešu izglītības un atpūtas pasākumus.

 

 

 ŠĪ projekta mērķa grupas: Tiešā - 140 jaunieši no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām, kas līdzdarbojas skolu parlamentos. Netiešā - 16 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu izglītības darbinieki un skolēni.

Projektā iesaistītās pašvaldības: Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pašvaldības.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: Galvenais projekta rezultāts būtu nostabilizēts un ilgtspējīgā gultnē ievirzīts trīs novadu sadarbības modelis starp 16 skolu skolēnu parlamentiem, kuru iespējams viegli pārņemt, atkārtot un turpināt. Ar projekta palīdzību plānots veicināt sadarbību starp Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām, identificēt jauniešiem aktuālus problēmjautājumus un tos kopīgi risināt, kā arī veicināt kopējo attīstību skolās un stiprināt skolu parlamentu ietekmi un kapacitāti. Projekta ilgtspēju nodrošina tas, ka mēs darbojamies ar skolām, kuras būtībā ir stabilas un ilgtspējīgas iestādes, kuras nodrošina patstāvīgu interesentu kopas. Arī skolēnu parlaments nav nekas jauns, bet stabili iegājies modelis teju katrā vidusskolā. Starpnovadu skolu parlamentu sanāksmes nav jauns projekts, bet starp esošajiem partneriem jau iesākts process pirms trīs gadiem, kuru pie gaidāmajām novadu apvienošanas reformām, saskatām, kā nepieciešamu turpināt un izveidot tā, lai tas būtu viegli pārņemams, turpināms un iegūtu prioritāru statusu skolēnu parlamentu mērķu sarakstā.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Bez nosaukuma