11 priekšlikumi jaunatnes darba attīstībai Tukuma novadā

 

diskusija plakāts-page-001

 

 

Strukturētā dialoga foruma “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā” priekšlikumi jaunatnes darba attīstībai Tukuma novadā

2018.gada 18.janvārī biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru organizēja Strukturētā dialoga forumu “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā”, kurā tikās 50 jaunieši, politiķi un darbā ar jauniešiem iesaistītie no Tukuma novada, lai diskutētu par jaunatnes jomas prioritātēm.

Foruma dalībnieki diskutēja par jauniešiem aktuāliem jautājumiem: Kā palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus, kā jauniešiem palīdzēt tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem, kā palīdzēt jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un medijpratību, ko darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā, kāda vide nepieciešama, lai jauniešos veicinātu personisko, kultūras un politisko attīstību?

Tukuma novada jaunieši un politiķi forumā izvirzīja dažādus priekšlikumus jauniešiem aktuālo jautājumu risināšanā, kuri ir apkopoti vienkopus un pieejami publiski ikvienam interesentam: http://ej.uz/Tukumanovadadiskusija

1.priekšlikums: Pašvaldībai jārada iniciatīvu un jārealizē savstarpējās sadarbības projektu “Jaunietis – Uzņēmējs – Pašvaldība” (JUP), kas sniegtu jauniešiem praktisku darba pieredzi (vasaras darbs, prakses, ēnošana, tikšanās ar iedvesmojošiem cilvēkiem u.c) un mudinātu jauniešus izvirzīt nākotnes mērķus un iegūt kvalitatīvu izglītību.

2.priekšlikums: Pašvaldībai ilgtermiņā jānodrošina finansējums karjeras izglītības projektiem, lai veicinātu jauniešu vēlmi izglītoties, un sekmētu nodarbinātību Latvijā - semināri, lekcijas, meistarklases, karjeras konsultants, atbalsts jauniešu iniciatīvām.

3.priekšlikums: Pašvaldībai veidot sistēmu atbalsta personāla pieejamībai jauniešiem atbilstoši jauniešu vajadzībām.

4.priekšlikums: Pašvaldībai sniegt atbalstu jaunatnes darbā iesaistītajiem iniciatīvu īstenošanā, kas ļautu jauniešiem atrast sev tīkamas nodarbošanās, būt kopā ar vienaudžiem un apgūt dažādas pašpalīdzības metodes.

5.priekšlikums: Pašvaldībai finansiāli jāatbalsta regulāras tematiskas, neformālas aktivitātes jauniešiem, pedagogiem un vecākiem brīvdienās Jauniešu centrā, lai attīstītu iesaistīto personu kritisko domāšanu un medijpratību kā 21.gadsimta pamatprasību.

6.priekšlikums: Izglītības iestādēm būtu jāattīsta skolas avīzes, jauniešu līdzdalība to satura veidošanā, lai attīstītu jauniešu prasmes satura veidošanā, avīzes dizaina sagatavošanas prasmes, izpratni par informācijas lomu un satura sagatavotāja atbildību.

7.priekšlikums: Pašvaldībai un jaunatnes jomas pārstāvjiem iniciēt un atbalstīt iniciatīvu “Novada jaunais reportieris”, kas dotu iespēju jauniešiem no dažādām skolām apmeklēt sabiedriski nozīmīgus pasākumus, par kuriem pēc tam sagatavo ziņu/apskatu un publicē skolas avīzēs, lai attīstītu jauniešu medijpratību, prasmi kritiski izvērtēt novadā notiekošos procesus un to kā dažādi informācijas sagatavotāji (jaunieši) atšķirīgi uztver notikumus.

8.priekšlikums: Pašvaldībai jānodrošina pietiekami plašas telpas, lai veicinātu jauniešu no dažādām sabiedrības grupām mijiedarbību – iepazīšanos, kopā būšanu un sadarbību.

9.priekšlikums: Jaunatnes darbā iesaistītajiem jānodrošina daudzveidīgu pasākumu kopums (mūzika, sports, kultūra, dažādas meistardarbnīcas, brīvprātīgais darbs, pieredzes apmaiņas braucieni) jauniešiem visā novadā, lai nenorobežotu, bet iesaistītu dažādus jauniešus un dotu iespēju iepazīt, saprast un pieņemt vienam otru.

10.priekšlikums: Izglītības iestādēm,  iesaistot skolēnus un viņu vecākus, veidot telpas skolēnu pašpārvaldes darbībai, brīvā laika pavadīšanai (brīvstundās)laika pavadīšanai ārpus stundām.

11.priekšlikums: Pašvaldībai rast iespēju veidot Jauniešu centrus/telpas vai pārvietot uz lielākām/plašākām telpām esošo Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, lai būtu atbilstoša vide jauniešu pašizaugsmei, ņemot vērā daudzpusīgās jauniešu intereses un dažādās vajadzības.

 

No 1. līdz 28.februārim, aicinām Tukuma novada jauniešus, jaunatnes darbā iesaistītos, politiķus un ikvienu iedzīvotāju paust savu viedokli par forumā sagatavotajiem priekšlikumiem interneta tiešsaistē: http://ej.uz/Tukumanovadadiskusija. Papildus informācija: www.tukumajauniesucentrs.lv un www.facebook.com/Tukumanovadajauniesiem/ .

Izteiktie ierosinājumi par Tukuma novada jaunatnes jomas attīstību tiks apkopoti un 5.martā izskatīti Tukuma novada pašvaldības deputātu un Tukuma novada Jaunatnes lietu komisijas sanāksmē.

Tiešsaistes diskusija tiek organizēta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

rekomendācijas plakāts

Papildus informācija